Contact Us

EIC2@JLab Director: 

Rik Yoshida

Email: ryoshida@jlab.org

Phone: 757-269-6828 

 

EIC2@JLab Co-directors:

Amber Boehnlein

Jianwei Qiu